Mr. Ky Quang Minh

Trưởng bộ phận Giải pháp, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Mặt Trời Bách KhoaShare

Mr. Ky Quang Minh