Mr. Ngo Nhat Nhi

Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam thuộc Becamex IDCShare

Mr. Ngo Nhat Nhi