Ông Kok-Chin Tay

Chủ tịch – Smart Cities Network, Giám đốc Điều hành (ASEAN) – Smart Cities CouncilShare

Ông Kok-Chin Tay