Ông Nguyễn Khương Duy

Phó Giám đốc Trung tâm phát triển dịch vụ hạ tầng, FPT Smart CloudShare

Ông Nguyễn Khương Duy