Ông Nguyễn Tuấn Đức

Giám đốc, Công ty AimesoftShare

Ông Nguyễn Tuấn Đức