Ông Phan Anh Hoàng

Giám đốc Dự án, Viettel Flagship CameraShare

Ông Phan Anh Hoàng