Ông Trương Gia Bình

Chủ tịch Hội đồng sáng lập VINASAShare

Ông Trương Gia Bình