TS. Yudhistira Nugraha

Giám đốc về Thành phố Thông minh thành phố Jakarta, IndonesiaShare

TS. Yudhistira Nugraha